Język:  Polski Polski

KATALOG WYROBÓW       Katalog

Untitled Page PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

Prefabrykowane elementy betonowe i żelbetowe objęte niniejszą Aprobatą Techniczną są przeznaczone do wykonywania studzienek kanalizacyjnych spełniających wymagania normy PN-B-10729:1999, mających zastosowanie w systemach kanalizacji ogólnospławnej, ściekowej, deszczowej i przemysłowej.
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych elementów firmy ALSYBET mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego i pieszego (w pasie jezdni, na terenach parkingowych, utwardzonych poboczach) z wyłączeniem pasa zajętego przez torowiska kolejowe szerokości 4 m od osi toru.
Elementy studzienek kanalizacyjnych objęte niniejszą Aprobatą Techniczną mogą być stosowane w warunkach oddziaływania mało agresywnego środowiska chemicznego, to jest w normalnych warunkach dla ścieków bytowych i odczyszczonych ścieków przemysłowych.
W przypadku, gdy elementy mają być zastosowane w środowiskach agresywnych należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne, zgodnie z wymaganiami norm PN-B-01805:1985 i PN-B-01813:1991.
Maksymalna głębokość posadowienia studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów firmy ALSYBET wynosi:
• 7 m - w przypadku studzienek kanalizacyjnych montowanych w obszarach ruchu kołowego dla dróg, na których występuje obciążenie taborem kołowym o nacisku do 200 kN/oś,
• 9 m - w przypadku studzienek kanalizacyjnych jak wyżej, które są montowane poza pasem ruchu drogowego i parkingami, w obszarach gdzie nie występują obciążenia pionowe taborem kołowym.
Maksymalna głębokość posadowienia powinna być potwierdzona obliczeniami
konstrukcji, uwzględniającymi uwarunkowania lokalne w miejscu zabudowy, i powinna być
podana przez producenta w dokumentacji technicznej wyrobu.
Do studzienek mogą być podłączone przewody w zakresie wymiarowym DN150 ÷
DN1250, wykonywane z dowolnych materiałów dopuszczonych do obrotu.
Połączenie rur przyłączeniowych z elementem pionowym studzienki powinno spełniać
wymagania normy PN-EN 1917:2004+/AC:2009. Minimalna odległość między zewnętrzną
powierzchnią dwóch rur przyłączeniowych powinna być równa co najmniej grubości ścianki elementu, do którego są przyłączane, lecz nie mniej niż 100 mm.
Do wszystkich rodzajów studzienek należy stosować zwieńczenie spełniające wymagania normy PN-EN 124:2000.
Prefabrykowane elementy objęte niniejszą Aprobatą, mogą być również stosowane do wykonywania studzienek przepływowych, pełniących funkcję osadnika zanieczyszczeń stałych i studzienek bezodpływowych, mających zastosowanie w systemach odwadniających i kanalizacji deszczowej, służących do odprowadzania wód opadowych i wody powierzchniowej.
Montaż elementów studzienek kanalizacyjnych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta.

Opinia Głównego Intytutu Górnictwa:

Alsybet   Alsybet   Alsybet
AlsybetAlsybet


ALSYBET Sp. z o.o. Kurzętnik
ul. Sienkiewicza 13
13-306 Kurzętnik
NIP: 877-000-18-15
REGON: 870003944

tel./fax/0-56/4742463
tel. 4742542 lub 4748250
email:biuro@alsybet.pl
Alsybet Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone 2010